您所在的位置:首页 - 体彩信息 - 正文体彩信息

宫刑是什么(宫刑是什么时候废除)

中彩网 中彩网 01-19 【体彩信息】 156人已围观

摘要本文目录一览:1、宫刑是什么刑法2、宫刑是什么?历史上宫刑的由来和目的有哪些?

běnwénlǎn

gōngxíngshìshénmexíng

gōngxíng,hàndàikǒngānguó:“gōng,yínxíng ,nánzishì,rényōu,zhīxíng”。gōngxíngduìnándōuyǒu ,duìnánduōyán 。gōngxíngduìxìngshíshīshìquèdìnggōngxíngshìshénmede,zhìshǎozhìmíngdàiréngránduìxìngshīxíng。dànshíshīfāng,zhòngshuōfēnyún ,jiào。

zàidàizhōngguó,yānshùdeyuānyuánshìxiāngdāngjiǔyuǎnde 。yǒuzhèngbiǎomíng,zhìchízàiyīnshāngshídàijiùyǒuleyānnánxìngshēngzhídeshíxíngwèi。dāngshídeyānshùnéngshìjiāngyīnjīnggāowánbìngchúde ,qínhànshídeyānshùjiàowèiwánbèi ,bìngjīngzhùdàoyānshǒushùhòudefángfēng、bǎonuǎn、jìngyǎngděngcuòshī。dāngshíshīxíngyāndechǎngsuǒchēngwèicánshì”,《hànshū·zhāngānshìchuányánshīzhùyuē:“fányǎngcánzhě,wēnérzǎochéng ,wèishìhuǒzhìzhī 。xīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shìnǎiquán,yīnwèicánshìěr。 ”zhìxiāngtóngdejiěshìjiànhòuhànshū·guāngxiánzhù ,suǒwèigōngxíngzhěwèifēng,nuǎn,zuòxūnshìhuǒcánshì ,yīnmíngyān”。

zhōngwénmíng

gōngxíng

biémíng

cánshì 、xíng、yīnxíngzhuóxíng

niándài

dài

dàibiǎorén

qiān yánnián

duìxiàng

nánjūnyǒu

kuài

dǎoháng

shǐliàozài

zuòyòngde

xiángcāozuò

shì

bǎocúnyuányīn

diǎnxíngàn

xíngnèiróng

gōng”,zhàngshì,zigōng ” ,jiùshìyānnánzishēngzhí、huàinánzishēngzhínéngdezhǒngròuxíng 。

gōngxíngyòuchēngcánshì 、xíng、yīnxíngzhuóxíng,zhèxiētóngdemíngchēngdōufǎnyìngchūzhèxíngdecán。suǒwèicánshì,tángrényánshīdejiěshì:“fányǎngcánzhěwēnzǎochéng ,wèicánshì ,chùhuǒzhìzhī。érxīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shìshìzuìzǎodejūnshìgàiniàn),nǎiquán ,yīnwèicánshìěr 。”zhèjiùshìshuō,bānrénzàishòugōngxínghòu,yīnchuàngkǒugǎnrǎnzhōngfēng ,ruòyàogǒuquánmìng,liúzàishìcánshìbāndeshìzhōng,zàijiànfēngyángguāngdehuánjìngdūnshàngbǎi ,chuàngkǒucáinéng 。

gōngxíngyòuchēngxíng,zhèshìyīnwèi,duìshòuhàizhěláishuō ,dànròutòng,érqiěxīnlíngshòu,cóngxiàngzhūxiǔzhī ,yǒugāndànnéngjiéshí。lìngzhǒngshuōshì ,gōngxíngderénxiàngxiǔdetóunéngkāihuāyàng。

gōngxíngyòuchēngyīnxíng,shìzhǐduìnánzihuòzideyīnchùshīxíng 。chēngwèizhuóxíng,jiànshàngshū·xíngpiān》 ,“zhuó”shuōwénshìshìgùnzhī,guóhàntónggēngtiēzài,yǒuzhuóqiàozhī ,wèiyònggùnqiāoxìngxiàshēn,huàishēngnéng。

gōngxíngshìcánxìngjǐndezhǒngròuxíng,zhīsuǒ ,dāngránshìyīnwèidāngshíderénmenrènwèishēngzhídejiàzhíjǐntóu。zhèzhǒngrènshí,便biànzàijīnshì 。zhōngguóshǐxuézhīqiānzàichùhàn,bèichùgōngxíngzhīhòu ,zàixiěgěipéngyǒudexìnzhōng便biànshuō:“huòcǎn,bēitòngshāngxīn,xíngchǒuxiān ,érgòugōngxíng。xíngzhīrén ,suǒshù,fēishì,suǒcóngláiyuǎn。 ”shuō ,gōngxíngshìháiyàonánshòudezuìchǐdechéng 。[1]

dàidegōngxíngyǒuduōcánrěngōngxíngshìshénmejìngránliánrénfàngguò

lěngbīngyánjiūsuǒ

zàn386

yuè6.6wàn

shǐliàozài

xiānqín

zhōngguózuìzǎodeshìkǎozhèngshēngzàishāngcháo,jiǎwénzhōngchūxiàndāo”,xíngzhuàngwèiyòngdāoshì ,《jiǎwén○○èrpiànzài:“gēngchénbo,wáng,zhèndāoqiāng ,。”便biànshuōmíngshāngwángdīngshíjiùchūxiànlebèishìdeyānrén。dàolezhōucháo,shòulegōngxíngdenánzijiùbèichēngzhīwèirén ” 。[1]

zàishàngshūzhōngyǒuchùdàolexínggōngxíng,yáodiǎnzhōngjiùyǒuxíngyǒu”。jīnchūdezhōudǐngjīnwénzhōngyǒuzhònghuàndǐng” ,wényuē:“zhōnghuànzuòbǎodǐng,zizisūnsūnyǒngbǎoyòng。 ”《shàngshū·xíngpiānzhōngyǒugōng,xíngpiānliùbǎihuán ,yuèshízuì ”yòuyún:“yuánshǐyín ,wèi、yuè,zhuógōng) 、qíng 。”yòuyún:“shùndiǎnxíng,gōng 。”《shènzishūyǒu:“zhū ,àidānggōng。 ”《zhōuyún:“xiàgōngbǎi。”suíshū·jīngzhìzài,“xiàhòushìzhèngxíngyǒu,shìsānqiān” ,yòuwèishū·xíngzhì》:“èrbǎi,bìnbǎi, ,qiān,yīnyīnxià,gàiyǒusǔn 。 ”cóngshàngzàikànlái ,hòushìbānrènwèigōngxíngzhìshǎozàixiàqiánjiùchūxiàn。zhōucháoshíjiāngshòulegōngxíngdenánzichēngwèirén”。“”wèishì ”cùn”èrgòuchéng,zàidài,“shì”shìnánxìngshēngzhídexiàngxíng ,shǐshūsuǒchēngshìrén ”nánrén ,“shì”nán;“cùn”xiàngzhǐshǒuzhexiǎodāo,“shì ”“cùn ”zàijiùshìyòngdāonánxìngshēngzhí 。nánzishòugōngxíng,bānjiěshìjiāngyīnjīngliángēn ,dànzài,yǒuhuàiyīnnánggāowánzhě。yùnhuìshūyún:“wàishènwèishì,gōngxíngnánzishì。”wàishènshìzhǐyīnnánggāowán ,huàile,réndexìngxiànzài,yīnjīngnéng ,cóngérsàngshīlexìngnéng 。

gōngxíngshìshénmeshǐshànggōngxíngdeyóuláideyǒuxiē

xiāngxìnjiākàndiànshìdōuhuìlejiědàodàimiàngōngxíngshìshénmedexiēgōngxínggōngxíngshìshénme,zhèxiēgōngxíngshìjiàocánrěngōngxíngshìshénmede。gōngxíngdezuìchūzuòyòngzhǐxiànchéngzhèngdāngdenánxìngguāngōngxíngshìshénme,suǒshuōhěnduōderéndōujuézhèzhǒngzuòshìfēichánghǎode。háiyǒuhěnduōderénshìfēichángdexīnténgdàidexiērén ,yīnwèigōngxíngshìshénmemenfàncuòledōuyàoshòudàocánrěndegōngxíngchéng 。suízhexiànzàishèhuìdemànmànzhǎn,gōngxíngdeshīxíngfànwéishìzhújiànkuò。jīngkuòdàochūwánquánxiānggànde,zhèchéngwèilezhènpíngmínbǎixìngdezhǒngyánshǒuduàn。

gōngxíngyòngláichéngrénmen

yǒuhěnduōrénzàitīngshuōzhèzhǒngcándegōngxíngshídōugǎnjuédàofēichángdenánshòu ,háiyǒuhěnduōderénhuìgǎnjuédàoxīnjīngròutiào 。yīnwèizhèzhǒngcánrěndegōngxíngshìduìrénlèidezhǒngshānghài ,háihuìrànghěnduōderéngǎnjuédàonéngjiēshòu 。zhèxiēgōngxíngdōushìjiàocánrěndezuò,yǒuhěnduōdehuángdōuhuìxuǎnyòngzhèxiēgōngxíngláichéngrénmen。

dàidegōngxíngjiàocánrěn

suǒshuōhěnduōrénzàikàndàodiànshìdeshíhòudōugǎnjuédàofēichángdecánrěn,jìngzhèxiēgōngxíngdezhǒnglèifēichángduō。érqiěgōngxíngchéngdōushìfēichángdehài ,róngràngrénsàngshīshēngmìng 。suǒshuōhěnduōderéndōunénggòujiēshòuzhèzhǒngchéng,zhèràngjiāgǎnjuédàowàidenánshòutòng。shénzhìyǒuxiēwǎngyǒufēichángdexīnténgdàidexiērén,yīnwèimenfàncuòlezhīhòudōuyàojiēshòuzhèmeyándechéng。háiyǒuhěnduōrénjuédàidehuángduìzimínshìfēichángcánrěnde ,yīnwèizhèxiēgōngxíngshìzhǒngjiàozhìdechùshǒuduàn 。

cándechénghěnhǎo

wàngměiwǎngyǒudōunénggòudekàndàizhèxiēcándexíng,jìngzhèxiēxíngshìdàidezhǒngchéngshǒuduàn。guòxiànzàidehěnduōréndōuhuìjīngzhèzhǒngchéng,jìngxiànzàishèhuìdōushìjiàopíngwěndìngde。suǒshuōhěnduōderéndōujuézhèzhǒngcándechéngshìfēichánghǎode ,róngràngrénmengǎnjuédàofēichángdetòng 。

dàishénmeshìgōngxíng

dàidegōngxíngshìyānnánzishēngzhí 、huàizishēngzhínéngdezhǒngròuxíng。

gōngxíngyòuchēngcánshì、xíng、yīnxíngzhuóxíng,zhèxiētóngdemíngchēngdōufǎnyìngchūzhèxíngdecán。suǒwèicánshì,tángrényánshīdejiěshì:“fányǎngcánzhěwēnzǎochéng ,wèicánshì,chùhuǒzhìzhī 。érxīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shìshìzuìzǎodejūnshìgàiniàn) ,nǎiquán ,yīnwèicánshìěr。”zhèjiùshìshuō,bānrénzàishòugōngxínghòu,yīnchuàngkǒugǎnrǎnzhōngfēng ,ruòyàogǒuquánmìng,liúzàishìcánshìbāndeshìzhōng,zàijiànfēngyángguāngdehuánjìngdūnshàngbǎi ,chuàngkǒucáinéng。

gōngxíngshìcánxìngjǐndezhǒngròuxíng,zhīsuǒ,dāngránshìyīnwèidāngshíderénmenrènwèishēngzhídejiàzhíjǐntóu 。zhèzhǒngrènshí ,便biànzàijīnshì 。zhōngguóshǐxuézhīqiānzàichùhàn,bèichùgōngxíngzhīhòu,zàixiěgěipéngyǒudexìnzhōng便biànshuō:“huòcǎn ,bēitòngshāngxīn,xíngchǒuxiān,érgòugōngxíng。xíngzhīrén ,suǒshù ,fēishì,suǒcóngláiyuǎn。 ”shuō,gōngxíngshìháiyàonánshòudezuìchǐdechéng 。

dàidegōngxíngzhǐdeshìshénme

gōngxíng ,hàndàikǒngānguó:“gōng,yínxíng,nánzishì ,rényōu,zhīxíng”。gōngxíngduìnándōuyǒu,duìnánduōyán。gōngxíngduìxìngshíshīshìquèdìngde ,zhìshǎozhìmíngdàiréngránduìxìngshīxíng 。dànshíshīfāng,zhòngshuōfēnyún,jiào。

gōngxíngsuīránshìguānfāngzhíxíngdeyōuzhīxíng ,dànyōuyǒuxiāngshìdexìngzhì,dōushìduìdefēiréndecuīcán。jiàn,“yōu”xíngdànzàicháotíngzhōngyòng ,guānshēnzhījiāyòng ,shǒuduànyòng,nüèmiànhěn广guǎng 。fèng 、suǒzhīlèi,suànshìyōu ”deyǎnshēng。érguānfāngzhíxíngdeyōuzhīxíngdequánmàojiūjìngshìshénmeyàngdezhìjīnháiyǒuhěnduōtuán。

zigōngxíngdezhǒnglèizhǒng

,fèngyīnshù 。fèngyīnshù,jiàozuòsuǒyīnshù,yòngzhēn线xiànshéngsuǒjiāngziwàiyīnfènglái。zhèzhǒnggōngxíngshù ,yīnbēi、xiàliú,guānchǎngshàngbānyòng,dànzàimínjiānquèfēichángshèngxíng。zhàngduìhóngxìngchūqiángdezi ,duìzhàngyǒurǎnde,dōuzhōng 。qīngcháorénchǔrénhuòsuǒzhedejiānzhōng,jiùyǒudǎosuànyīnnèi ,érshéngzhī”、“zhuīzuānyīnérsuǒzhī,yàoshijǐng”delèishìzài 。shuō,ānhuīháozhōuyǒuzuòjiànzhùfèngyīnlóu ” ,guàimínggàijiùyuánzhèzhǒngmínjiānxíng。

èr ,yōushù。míngcháorénwángzhàoyúnzàijiéshíshèngtánzhōngdàoledecāozuò:“yòngchuírénxiōng,yǒuzhuìéryǎnpìn,zhǐnéng便biàn ,érréndàoyǒngfèi”,zhèjiùshìtōngchángsuǒjiǎngdeyōu” 。zhìshìshénmeguānzhuìluò,yǒurénrènwèishìzigōng ,yǒurénrènwèishìyīndàoqián,dànzhèliǎngzhǒngtuōchuíbìngnéngcónggēnběnshàngduànjuéxìngjiāo。duì,qīngrénxiāngjiànjiě ,shuō,yīndàoshēnchùyǒukuàixiǎojiàoxiū ”,dànshījiāwài使shǐzhuìxiàlái ,jiùhuìxiàngzháményàngzháfēngyīndào,xìngjiāo,cóngérdàochéngchùzidede。

sān , 。shìzhǒngwán ,érshìzhǒngfèngyīnyōugèngshāshāngdegōngxíng。fèngzhùyīndào,huì使shǐsàngmìng,érshàng ,xiǎomìngnánbǎo。héngfàngdeānyàngdexiǎochē,shàngmiàngēnzhǎngchǐ 、zhíjìngcùndesǔn(xiàngzhēngqiú),shòuxíngzizuòzàiānshàng ,xiǎochētuīdòngshí,xiàmiàndexiè,liándòngsǔnshàngxiàshēnsuō ,shòuxíngdefànbèijiānyìngdesǔndǎolànzigōngnèizàng,duōbànyǎnyǎn 。《shuǐchuánzhōngdewángbèipànguǎxínghòu,jiùyǒuguòyóujiēshìzhòngdejīng。

 ,yīnshù。yīn,míngjiùshìshēngzhí 。nánzishēngzhí,zàicánshì”dàishàngyuè ,jiùnéngquánleérzibèishēngzhí ,shènèiduōchùzhòngguān,zàidàijiàoluòhòudexuétiáojiànxià,zhèzhǒngxíngxiǎnchángcán ,shòuxíngdeziwǎngwǎngyīnwèixuèliúzhǐ,érfēimìng。lìngwài,wángzhīzàishíxiǎoháiyǒupìnjīn ,zhìshǐzhīlèi,使shǐxīnxiāomiè”deshuō,huàichéngjiàoxiǎo ,cāozuòláijiào,méiyǒupáodīngjiěniú ”liǎngxiàzi,kǒngshìzuòdàode。

 ,zhuóqiào 。zhuóqiào,chēngzhuóhuòzhuó,“zhuó ””deyuánshìzhǐshuānshēngchùdejuēzi ,lìngshuōwénjiěshìwèigùn”zhī 。“qiào ” ,yīnggāishìzhǐxìngxià。zhuóqiào,jiùshìyòngzhèzhǒngjuēzicuīcánxìngyīn,hěnchéngxiǎngérzhī。hànjǐngshí ,广guǎngchuānwángliúdewánghòuyángchéngzhāoxìncánhàiréntáowàngqīng,wàngqīngbèi,tóujǐngér 。zhāoxìnjiěhèn ,yòujiàoréndeshīlāochūlái,“zhuóyīnzhōng”。duìrénshàngqiě,guǒyòngzàihuórénshēnshàng ,cánchéngjuéduìnánzideyān。

gōngxíng,zàixíng”zhōngmínglièèrwèi,jǐnkǎntóude ” 。cóngzhìjīn ,rénmendōushēngzhídejiàzhíkànhěnzhòng,shìjǐnnǎodàideèrshēngmìng”。shēngzhízāodàohuài,lùnshìcóngshēngshàng、xīnshàng ,háishìcóngjīngshénshàng ,dōuhuìgěishòuxíngzhězàochéng。yóushìzibèigōng”,huāyàngzhīxīnyǐng,míngzhīfánduō ,fāngzhī,chǎngmiànzhīxuèxīng,fǎnyìngchūdàixíngzhī ,fēngjiànzhìzhībìng,bàolexíngxíngzhěxiǎngzhīyīnàn,xīnzhībiàntài 。zhèxiēchùxīn、dàiyǒuliúmángcǎidezigōngxíngshù ,chōngfēnxiànlenánquánshèhuìduìxìngdefēiréncuīcán。

gōngxíngshìshénme

dàiyǒuxiēxíngxìngyǒudìngdeguān,zuòwèixíng ”( 、、fèi、gōng 、zhīdegōngxíngjiùshìzhèyàng。

、shénmeshìgōngxíng

gōng、zhàngshì,zigōng” ,jiùshìyānnánzishēngzhí 、huàizishēngzhínéngdezhǒngròuxíng 。gōngxíngyòuchēngcánshì 、xíng、yīnxíngzhuóxíng,zhèxiētóngdemíngchēngdōufǎnyìngchūzhèxíngdecán。suǒwèicánshì,tángrényánshīdejiěshì:“fányǎngcánzhěwēnzǎochéng ,wèicánshì ,chùhuǒzhìzhī。érxīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shì,nǎiquán ,yīnwèicánshìěr 。”zhèjiùshìshuō,bānrénzàishòugōngxínghòu,yīnchuàngkǒugǎnrǎnzhōngfēng ,ruòyàogǒuquánmìng,liúzàishìcánshìbāndeshìzhōng,zàijiànfēngyángguāngdehuánjìngdūnshàngbǎi ,chuàngkǒucáinéng 。gōngxíngyòuchēngxíng,zhèshìyīnwèi,duìshòuhàizhěláishuō ,dànròutòng,érqiěxīnlíngshòu,cóngxiàngzhūxiǔzhī ,yǒugāndànnéngjiéshí。gōngxíngyòuchēngyīnxíng ,shìzhǐduìnánzihuòzideyīnchùshījiāxíng。gōngxíngchēngwèizhuóxíng,jiànshàngshū·xíngpiān》,“zhuó ”shuōwénshìshìgùnzhī ,guóhàntónggēngtiēzài,yǒuzhuóqiàozhī,wèiyònggùnqiāoxìngshàngshēn ,huàishēngnéng 。

èr、gōngxíngdeyóulái

gōngxíngdechūxiànzàizhōngguóshǐshàngyóuláijiǔ。zàishàngshūzhōngyǒuchùdàolexínggōngxíng,yáodiǎnzhōngjiùyǒuxíngyǒu”。

jīnchūdezhōudǐngjīnwénzhōngyǒuzhònghuàndǐng”,wényuē:“zhōnghuànzuòbǎodǐng ,zizisūnsūnyǒngbǎoyòng 。 ”《shàngshū·xíngpiānzhōngyǒugōng,xíngpiānliùbǎihuán,yuèshízuì ”yòuyún:“yuánshǐyín ,wèi 、yuè,zhuógōng)、qíng。”yòuyún:“shùndiǎnxíng,yǒugōng。”《shènzishūyǒu:“zhū ,àidānggōng 。 ”《zhōuyún:“xiàgōngbǎi。”

cóngshàngzàikànlái ,hòushìbānrènwèigōngxíngzhìshǎozàixiàqiánjiùchūxiàn。zhōucháoshíjiāngshòulegōngxíngdenánzichēngwèirén” 。“ ”wèishì”cùn”èrgòuchéng,zàidài,“shì ”shìnánxìngshēngzhídexiàngxíng ,shǐshūsuǒchēngshìrén”nánrén,“shì”nán;“cùn ”xiàngzhǐshǒuzhexiǎodāo,“shì”cùn”zàijiùshìyòngdāonánxìngshēngzhí。

nánzishòugōngxíng ,bānjiěshìjiāngyīnjīngliángēn,dànzài,yǒuhuàiyīnnánggāowánzhě。yùnhuìshūyún:“wàishènwèishì ,gōngxíngnánzishì 。 。wàishènshìzhǐyīnnánggāowán,huàile,réndexìngxiànzài ,yīnjīngnéng,cóngérsàngshīlexìngnéng。

dàidegōngxíngshìyòngxìng,duìzidexìngxíng ,chēngwèiyōu ”。xùnzàibìnghòutánwénzhōngshuō:“xiàngláiyǒurénfāng ,dànzǒngjuéfēijiāngguānlái,huòzhějiāngfènglái 。jìnshíhǎoxiàngbèicháchūdiǎngàiláile,bàndexiōngè、tuǒdāng ,éryòujiěpōuxué,zhēn使shǐchījīng。 ”guānyōu”,shūhěnshǎozuòzhù ,menzhǐnéngcóngshǐshūdepiànyánzhǐzhōngzhīgài,pìnjīn,zhìshǐzhīlèi ,使shǐxīnxiāomiè”。“yòngchuírénxiōng,yǒuzhuìéryǎnpìn,zhǐnéng便biàn ,érréndàoyǒngfèi,shìyōuzhīshuō 。jīnyǒuhuànyīntuíbìngzhě,yǒuzhī ,shénwài ,wèizhītuí,zhōngshēn。 ”yòngjīntiāndehuàláishuō,“yōu”jiùshìrénwèizàochéngdezigōngtuōchuí ,zhèshìdàicánbàodetǒngzhìjiēhuòshìcóngbìngrénshēnshàng,huòshìcóngzhìshēngkǒuzhīzhōngshòudào”érmíngchuàngzào ”chūláide。“yōu”zuìzǎodezàishìjiànshàngshū》 。duìnánzidegōngxíngyàng,yōu”deshìtǒngde。wài ,háiyǒuxíngzhōngdeyōu ”,chǔrénhuòjiānzài,yǒushǎoguānshēnjiāzhōngdenüèxíngǎo ,“dǎosuànqièyīnzhōng,érshéngfèngzhī”,huòzhuīzuānyīnérsuǒzhī ,yàoshijǐng”děngděng。jiàn,zhèlèidexíngdànzàicháotíngzhōngyòng,guānshēnzhījiāyòng ,nüèmiànhěn广guǎng 。

sān 、shīgōngxíngdede

kǎozhèng ,gōngxíngzuìchūdezuòyòngshìwèilechéngnánzhījiānzhèngdāngdexìngguān,ziyín,zhízhìgōngzhōngchūzhàngyín ,shì ”。《shēngshūchuángèngyún:“nánjiāozhě,xínggōng。”yóutuījiàn,gōngxíngshìzàizhìchūxiànhòudeshì ,fǒujiùnéngcúnzàishénmeduìzhèngdāngdenánxìngguāndechéngle 。érqiě,zàicóngxíngdepáilièláikàn,gōngxíngshìròuxíngzhōngzuìzhòngde ,jǐnzhǎnshǒu),xiǎnrándāngshírénmenxiǎngzhōngháicánliúzheyuánshǐshídàidechūmínduìshēngzhíchóngbàideyǐngxiǎng,shēngzhídejiàzhíjǐntóu 。chuánshuōzhōngdeyáoshùn ,zhìshìzhōngguódeshìshèhuìxiàngjiēshèhuìguòdeshí,zhìzhújiànquè,suǒgōngxíngzàishíkāishǐchūxiànshìwánquánnéngde。

gōngxíngdezuìchūzuòyòng ,zhǐxiànchéngzhèngdāngdenánxìngguān ,zhèzàirénlèidehūnyīnzhìgānggāngkuàwénmíngménkǎndedāngshíshìxiànshíde。dànshì,zàizhǔjiēfēngjiàntǒngzhìzhěcánbàodetǒngzhìxià,gōngxíngdeshīxíngfànwéikuòle ,kuòdàochūwánquánxiānggànde,chéngwèilànshīchéng、píngmínzhòngdezhǒngyánshǒuduàn 。zhèzhǒngkuòshǐshí,shǐshàngméiyǒumíngquèzài ,dànzhìchídàozhōuwángshí,guīdìnggōngzuìbǎi”,西zhōushíshòugōngxíngdezuìmíngxiāngdāngduō ,érqiěshòuxíngduìxiàngshì广guǎngbānpíngmín,zhìzhǔguìshìgōnggōngxíng,jiǎnlèi ”。“jiǎnlèi ”jiùshìjuémendehòudài ,zhǔguì使shǐfànledānggōngzhīzuì,zhǐzhuóxíng,jiāngfànrénguāngtóu ,suǒzhùjǐngxiàngláo ,“érkūnzhě,wángzhītónggōngzhě”。jiàn,dàidexíngdàiyǒuduōmexiānmíngdejiēxìng 。gōngxíngshīyòngdefànwéidàolehòushìyuèláiyuè ,dàolezhànguóshí,《lièzi·shuōpiānzàiyǒuréncéngquànqínwángrénzhìguó,qínwángchùgōngxíng ,zuìmíngshìruòyòngrénzhìguó,shìmièwángzhīdào”,zhèshuōmíngfēngjiàntǒngzhìzhějīngyòngwēihàiguójiādezuìmíngchùréngōngxíngle。《shǐ·qínshǐhuángběnzài ,qínshǐhuángzàoāfánggōngzhùshānshíjìngyǐngōngxíng70wànrénláo,zhèdeyǐngōng ”shìzhǐgōngxíng,zhè70wànrénzhōngshòuguògōngxíngderénkěndìngshìshǎode。

、gōngxíngdezhǎn

qíncháoshìyóucánbàotǒngzhìérxùnwángde ,zhīérdehànwángcháocóngběnzhìshàngkànhǎoleduōshǎo 。gōngxíngzàihàncháogèngwèibiàn。hànjǐngshí,jiùsuīguīdìngmǒuxiēxíngyóugōngxíngdài,hànshēngxìngcán ,zàidetǒngzhìshí ,zhèngshǐshàngyǒuzàidechénshòugōngxíngdejiùyǒuqiān 、zhāng、yánniánděngrén。qiānyīnwèihànxúnwènkànshíshuōlezhēnhuà,wèitóujiàngxiōngdelíngbiànjiěle,“shàngqiānwèiwǎng ,èrshī,wèilíngyóushuō,xiàqiānxíng” ,zhèjiùshìbèichùgōngxíngzhāngyīnxìngwèitàizi,tàizibài,zhāngshòulegōngxíng 。dōnghànzhāocéngxiàzhào:“dàoshūzhě ,qièxiàcánshì”,cónglìngshàngyòukuòlegōngxíngdefànwéi。chén、guānshāowēiwéibèilezuìgāotǒngzhìzhědezhìjiùyàoshòuxíng,píngmínbǎixìngshòuzhèzhǒngxíngróulìnderénkěndìnggèngduōle。

dàolenánběicháo ,gōngxíngréngzàiduànshíshī 。biéshìběiwèiduìgōngxíngdeshīxínggèngyǒumíngquèguīdìng,tōngzhìjuǎnshíliùzài,běiwèifánfàndàoyàozhǎn ,zhūtóng ,niánshíxiàxíng 。 ”suǒzàiběiwèishígōngxíngbānduōyòngbèirènwèishìmóufǎnzhědezisūn。wèishūjuǎnjiǔshízàipíngbèichùgōngxíng,jiùshìyīnwèideqīnshàngmóufǎnérbèiqiānliánde。shòugōngxíngzhědezuìlüèxíng,使shǐduìmenshèmiǎnbèizuòwèisòngjiāoguān ,běihòuzhǔcéngēn,yuánláidāngshòugōngxíngderén,miǎnzuòwèiguān 。

cóngshàngshǐkànlái ,gōngxíngdeshīxíngfànwéisuīránkuòle,suīránjǐnjǐnshìchéngbèirènwèishìnánzhèngdāngdexìngguānérzuòwèizhènfǎnkàngzhědezhǒngcánshǒuduàn,dànréngxìngyǒudìngdelián ,jiùshì使shǐshòuxíngzhěsàngshīxìngnéng,cóngérduànzijuésūn。zhèzàishífēnzhòngshìzihòushìxiānghuǒdefēngjiànshèhuì,quèshíshìshífēnyándechéng。wài ,gōngxíngháiyǒucuīcánshòuxíngzhědeshēnjīngshéndede,使shǐshòuxíngzhězhōngshēngshòu,shēng 。qiānshìzhìjiānqiáng 、xiōng怀huáizhìderén ,shìměidāngxiǎngshòugōngxíngzhèchǐ ,dōuréngrányàohànzhānbèi,xiǎngyǐnjuécái”,jiùshìxiǎngzàihuóxiàle。

shīyòngzhèzhǒngxíng ,néngyǐnshǐshàngxiēzhèngzhírénshìdefǎnduì。zhemíngdedōnghànshídechénzhōng、kǒngróng,sānguóshíwèiguódewánglǎngděng,mendōuzhǔfèichúgōngxíngxiēcánderòuxíng 。dànshì ,yǒuxiērénbǐngchéngzuìgāotǒngzhìzhědezhǐ,bàozhùgōngxíngfàng,kǒngróng、wánglǎngtóngshídàidezhōngyáo 、chénqúnjiùshì。dàolesuícháokāihuángshísuīránzhèngshìfèichúlegōngxíng ,zàihòudàidexíngzhìshàngjiànzhètiáole,dànyǒuxiēhuángxiēháoguìréngpíngdezhǐrènshījiā,zhídàomíng 、qīng。

 ,tángcháodeānshāncéngyānjiàozhūérderén,xuèliúshùshēng,chàdiǎnzhìhòulái ,ānshānbèizhūérqièér 。

chū ,zhūérchūdānluò,shíshùsuìshìānshān,shénhuìxiá。shānchírènjǐnshì ,xuèliúshùshēng,,shānhuīhuǒzhī ,jǐnér。yīnwèiyānrén,shānchǒngzhī,zuìjiànxìnyòng 。shānzhuàngféizhòngsānbǎisānshíjīn) ,měizhedài,sānrénzhùzhī,liǎngréntái ,zhūértóudàizhī,shǐqúndàiyāodài 。xuánzōngchǒngshān,huáqīnggōngtāng ,jiēzhūérděngzhùjiězhe。ránzhōngjiàn ,zhūér。

yòumíngtàiquánzhūyuánzhāngzàidegàozhōngjiùguīdìngleduōyánxíngjùn,zhōngjiùyǒuyānwèidenèiróng 。zàimínghóngjiǔnián,nánjīnghuánggōngyíngjiànqínshēn殿diàn ,zhǐyīnyǒuguānguānyuánzhōngděnggōngjiàngzòuwèishàngděnggōngjiàng,zhūyuánzhāng,jìngrányàozhè2000duōgōngjiàngquányān ,xìngkuīyǒurénjiéjiànzhǐ,cái使shǐzhèxiēgōngjiàngmiǎnzāocǎnhuò。dànyóukànchū,fēngjiàntǒngzhìzhěshīyònggōngxíngshìduōmerèn、suí便biàn。zàimíngcháo ,jǐncháotíngyònggōngxíng,mǒuxiēgāojiānglǐnglànshīyínwēi,wànhuòzài ,míngyīngzōngshí,jìngyuǎnwángǎozàizhēngzhànmǒushí,jìngjiāngmínjiānyòutóngyānwèi ,míngyīngzōngzhīdàohòubìnggàn ,jiànzhèzhǒngzuòzàidāngshíshìbèiyǔnde 。dàoleqīngcháo,yǒusuǒwèirùnxíng”,xiēzàixíngzhìshàngméiyǒumíngquèlièchūtiáodexíng ,zhōngnánmiǎnméiyǒugōngxíngle。

、gōngxíngdecāozuò

gèngzǎoshíhòudegōngxíngshìcóngyāndòngdàode。shídāngránméiyǒujūnshùdeguānniàn,xiǎngxiàng,yīnguòchuàngkǒugǎnrǎnérmìngjuéfēishǎoshù 。dànshìshēngmìngzàizhōngguólùnshìdàiháishìjīntiāndōudàoyīngyǒudezhòngshì ,suànshénme。

qīngqiándegōngxínghuòyānshùyuēshìfēichángcāojiǎndānde,dàndàoleqīngcháo,gōngxíngmàixiāngchéngdeyānshùjīngzhǎndàolezhì。zhǔnbèidāngtàijiāndeháizizàizuòjìngshēn ”shǒushùqián ,dōuyàoxiānqiāntóng,biǎoshìshìyuànjiēshòushǒushùde,chūleshēngmìngwēixiǎnwánquányóuquánrèn(zhènéngshìzuìzǎodeshùqiántóngshū” ,西fāngyòuzǎolebǎinián,) 。qiānwántóng,zhèháizijiùbèisòngshàngleshǒushùtái。suǒwèideshǒushùtái ,shìkuàijiǎodōuzhuāngzhetiěhuándeménbǎn(jiànzuìshùquèshíshìshīchuánle)。háizitǎngshàng ,“jìngshēnshī”háizidezhīláoláodekǔnzàitiěhuánshàng,ránhòuméngshàngkuàihēi,guànshàngwǎntāngzuòyào(kěndìngshìfèisàn) ,jiēzhepénliángshuǐxiàngháizidexiàshēn,chènzheháizinǎodàiměng 、shēnzi,zhèshíjiùxiàdāo 。xiērénzhèshǒushùfèi ,jiùyóujiāzhǎngdòngshǒu 。wǎnqīngdetàijiānqīngzàihuídāngniánqīnshēngqīngěizuòshǒushù ”dejīngdeshíhòushuō,dāngshíbèixiàhuàile,“téngzhīhūnguòduōshǎo。”suízheshùdejìn ,xíngxíngzhěhuìshéngzishòuxíngderéndexìngguān(bāokuòyīnnáng)lēizhù,sāixuèdeliútōng,使shǐshòuxíngzhědexìngguānránhuài ,sāntiānhòuzàidāoérxià,tòngjiǎnqīng。jiēzhe,xiānghuīgài ,yòngzhǐxuè ,zuìhòu,gēnémáochāzài尿niàodào 。guòletiān,guǒrénzōng ,gōngxíng便biànsuànchénggōng。yàoshìnéngxiǎo便biàn,jiùfèile(尿niàozhèng?)。bèiyānderénhuìdebǎobèibǎocúnhǎo,zàihòu ,shībǎobèifàngjìnguāncái,zhèjiùsuànbǎocúnquánshī 。yǒuqièxiàláidedōngdōng,fàngzàizhuāngzheshíhuīdeguànzi ,fàngzàijiàogāodefāng,xiàngzhēngzhegāoshēng。

yuèqúndehuīdāogōngyuēshìdiǎngōngxíngdezuìgāo,chūdiǎnxuèsuànleshénme ,diǎnxuéjiùchéngéryǒuxiáshéngōngzhēnnèishǒu,gèngdānxīnshénmegǎnrǎn。dànxiàndàigōngxíngquègèngrénxìnghuàgèngxué 。shuōnuówēidānmàiděngguójiāyǒusuǒwèihuàxuégōngxíng”,zhuānduìxiēsàngxīnbìngkuángéryòuchéngxīnhuǐgǎideérshī ,huàxuédefāngéryāndiàoxìng。cúnxíngérshén ,wèigōngxíngzhīzuìgāojìngjiè。

liù、réndegōngxíng

zhēnduìréndegōngxíngjiàoyōu ”,zhèshìshǎowèirénzhīdeshù ”!wángzhīshíshǎozhōngshuō:“chuánwèinánzishì,rényōu’ ,jiēzhīyōuzhī 。”xùnzàibìnghòutánzhōngshuō,duìzhèzhǒngxíng,“xiàngláiyǒurénfāng ,dànzǒngzhīshìjuéfēijiāngguānlái,huòzhějiāngfènglái。jìnshíhǎoxiàngbèicháchūdiǎngàiláile,bàndexiōngè ,tuǒdāng,éryòujiěpōuxué,zhēn使shǐchījīng。”xùnméiyǒushuōyōu ”shìzěnmehuíshì ,ǒuxiǎngshìmàiguānzi,érshìrěnhuòshízàishìchǐzōngdewěimíng” 。qīngcháozhěrénhuòjiān》,zàijuǎnyǒurényōu”tiáo ,zuòzhěyǐnyòngmíngdàiwángzhàoyúnjiéshíshèngtánzhōngdeduànhuà ,yōu ”jiěshìwèiyòngchuírénxiōng,yǒuzhuìéryǎnpìn,zhǐnéng便biàn ,érréndàoyǒngfèi 。shìyōuzhīshuō。jīnyǒuhuànyīntuíbìngzhě,yǒuzhī,shénwài ,wèizhītuí,zhōngshēn。””wángzhàoyúnchēngzhèjiěshìxíngyuánwàigōng ”,gàishìxìnde 。yóujiàn ,“yōu”jiùshìrénwèizàochéngdezigōngtuōchuí,shìhuàixìngshēngzhíguāndexíng。wài,háiyǒuxíngzhōngdeyōu” ,chǔrénhuòjiānzài,yǒushǎoguānshēnjiāzhōngdenüèxíngǎo,“dǎosuànqièyīnzhōng ,érshéngfèngzhī ” ,huòzhuīzuānyīnérsuǒzhī,yàoshijǐng”děngděng。jiàn,zhèlèidexíngdànzàicháotíngzhōngyòng ,guānshēnzhījiāyòng,nüèmiànhěn广guǎng 。zhízhùdeshì,“yōu”zuìzǎodezàijiànshàngshū·míngxíng》。cóngzhōuqíndàomíngqīngshòuxíngérdejuéhuìshǎo(menméirénxiàngqiānyàngliúxiàfāngmínglái)。rénrènwèizhèshìjǐndexíng(jiànhànshū·kǒngānguóchuán》) 。suǒwángzhīshuō:“guóchūyòng ,érwǎngwǎngduō,xíng。 ”gàizhèngyīnwèizhèyàng,xíngjiànfèi。

、xiǎngdegōngxíng

gōngxíngchūyòngláixún,hòuláicáizhǔyàoyòngláichéngfángfàn ”xìngfànzuì” 。tiānzimenhòufēizhòngduō(suīránzhōudàidetiānzixiāngduìhòushìxiēshíèrpínfēi ,jiāsānqiāndewánglǎoláishǎoxiē。dànzhōuháishìyōngyǒushíèrwèilǎo。liánxiǎngdàodāngjīnzhìdeshèhuìshàngyǒurénjiǎojǐnnǎozhīmíngshénmezhēncāonèi 。menjiùnánjiěyōngyǒushíèrwèilǎodezhèngchángnánrénhuángkǒngdexīnjìng 。)nánbǎomenzhōngméiyǒuxiǎnghóngxìngchūqiángde。pàixiēshìjiānjiānshìmen。yòunánbǎozhèngmenzhōngméirénxiǎngjiānshǒudào 。ránméiyǒu,yòuwàngdài绿màozi。jiùzhǐnéngběnzheníngcuòqiānrén,fàngguò”yuánmenyāndiào。使shǐchéngwèinéngduìtiānzimenhòugōngxìnglǒngduànwèigòuchéngwēixiédetàijiān 。érzhìshǐgōngxíngchéngwèizhǔyàoshìzhìzàotàijiānfánghòugōngxìngfànzuìdegōngérshìzhǒngchéngjièxìngfànzuìdexíngcúnzàile。使shǐǒuránxíngdemiànchūxiàn ,zàishìyòngláichéngjièshēngyínluàn。qiānbèigōngxíngjiùjuéfēishìyīnwèiluàngǎonánguānyānghòugōng 。érshìyīnwèizàixiǎngshànghànzhìbìngzàiyánshàngdǐngzhuànglehàn。zhìhànwèishénmeyòngyuèxíngzhīlèidexínghuòdiàoqiāndeshétóu(yǒurénzhèyànggànguò,zàiwénzhōnggèngshēnghuáwèihóuguǎn),gàishìyīnwèihànrèndìngqiāndexíngwèishìduìzhèngzhìtǒngzhìdezhǒngyín ”。ránshìyínluàn”mechùgōngxíngjiùsuǒdāngránle 。xiǎngshàngdeyíndàidōushìwángsuǒshēnètòngjuéde。xiàngtōngxìngfànzuì ,zhuōjiānzàichuáng ,ránhòuméishōudezuòàngōng,láoyǒng。shìzhǒngxiǎngfànzuì,yǐn ,fángfàn,yòuchuán 。érduìtǒngzhìdewēixiéxìngyòuzhìmìng 。yīnchéngledàitǒngzhìzhězuìshǒudeshì。wángyàozhìyuēmínzhòngdexíngwèiróng,xiǎngqiánzhìmínzhòngdexiǎngquèfēichángkùnnán。hànduìqiānshīshēnggōngxíngjiùshìzhǒngqiánzhìxiǎngdechángshì ,dànxiàoguǒbìngxiǎng 。shízhèzhǒngchángshìqínshǐhuángzuòguò,dànfénshūkēngdexiàoguǒbìngjiā,wànshìguózhǐchuánleliǎngshìjiùzhōngjiéle。huòshìhànrènshídàoleshēngshàngdegōngxíngduìxiǎngfànméishénmexiàoguǒ。zhuǎnérxúnqiúxiǎngshàngdegōngxíng 。“jūnquánshénshòu”“zūnshù ,chùbǎijiā ”děngyānlùnzhènglehàndeyào。lehòudàiwángdeyào。zhǐshìzàisòngdàiqián,zhèzhǒngxiǎngshàngdegōngxíngbìngchéngshú 。sònghòuzhūchéngxuéxuéyǎnhuàchénglejiào。chéngwèilezhǒngyānmínxuèxìngderèn。érwénréngèngshìshǒudāngchōng,xuéwènyuèjiùbèiyāndeyuèchè 。érzhìchénglezhèzhǒngxiǎnggōngxíngdebāngxiōng。suǒyǒuxiǎngjìnshìlíndewénréndōuchéngshéngōng ,huīdāogōng”。érbèijīngshényānguòderén,lùnshìbèidòngháishìzhǔdòngdōubèishàndeniúméishénmeliǎngyàng 。zhǐzhīdàochīcǎogànhuó,gàizhī ,liánshādōuyòngkǔn 。érqiěrénniúgèngshén ,bèishāqiánduōshìguìzàishàngzuǐniànzhexièzhǔlóngēn,ránhòuhuò,huòzihuòshàngdiào。dànwénchén ,jiāngwài。jūnyàochén,chén”jǐnzhòubāntàozàilemendetóushàng 。gèngwèiyánzhòngdeshìzhěngmínbèizhèzhǒngxiǎnggōngxíngsuǒyān,rénxìngzhōngzhǐshèngxiàle。zhèzhíjiēdǎozhìleméngzhìshǐzhìzhōng129000méngbīngdebīngmièwánglehànzhèngquán。érmǎnqīngmièmíngshí ,mǎnjūnduìguò150000 。érzàizhīqián,bèizhěngtūnbìngshìcóngwèiyǒuguòdeshì。zhǐguòméngdetǒngzhìzhěméiyǒurènshídàozhìduìtǒngzhìdeyǒubāngzhù,érfèichúle。使shǐhànrénjiànjiànhuīlexiēmínběnxìng 。zhōngzàiméiduōshǎoxuéwèndeshàngdàilǐngxiàhuīlehànzhèngquán。míngcháohuīlezhì ,hànyòutàiméngle。chuánshíláikòujiùnéngshēn,bìngnéngzàinánjīngchéngzhōuwéishāquān,érrénkàng 。zhèràngxiǎngdàolezàikàngzhànshídenánjīngshā ,xiēbèishāderénwǎngwǎngshìliǎnde,páizheduìbèishā,érfǎnkàngzhěliáoliáo。rénxìngdeshàngjīngshéndesàngshī ,zhèngmínglezhūchéngxuémièréndexiǎnggōngxíngyānmíndechénggōng。dànwěndìngshèhuìwěndìngtǒngzhìdezuòyòngyuǎnyuǎnxiǎosuǒdàiláidezāinánxìnghòuguǒ 。rénsuīrányǒuèdemiàn ,dànzhèngshìrénlèiwénmíngqiánjìndeyuándòng 。zhèngshìsuízheréndexiāowáng,hàndejīngshénsuízhīxiāowángle。hàncóngjiùzàiyǒuqiándehuīhuáng。zhǐshèngxiàluòdehuīxiàcóngzhǐduīxúnzhǎozūndenéngnài 。

zhūzibǎijiādeshídàishìzhōnghuámíndehuángjīnshídài,shìzhōnghuámínshēngmìngzuìhuówàngshèngzuìcháopéngdeshídài ,zhōnghuáréndexiǎngxuéshùbǎihuāfàngguāngmángshèchōngmǎnlexiǎngxiàngwèibēnténgchíchěngcǎihóngchùchùshìhuódelíngxìngfēngdeshēngmìng。ránércóngbèishīxiǎngdegōngxíng,guāngmángcóngàndànliǎngqiānniánzhōng,zhōngguóréndexuéshùxiǎngzhezuòbǎifēnzhījiǔshídōushìduìyǒuxiàndeběnshūjīngdiǎndeyánjiūzàiyánjiū ,suǒwèixuézhězhuānjiāxiǎngjiāchàduōdōushìwèiběnshūzuòzhùjiě,shénhuòshìwèizhōngmǒumǒuzuòkǎozhèng,xiāngchāo ,niǎnzhuǎnyǐn,chéngyānhǎi,zhōngzhìhàoshǒunánqióng。dàncóng ,zhōngguóréndexiǎngtǒngle,tiānrénle,jǐntuánjiézàitiāndezhōuwéiwànzhòngxīn ,zuòchéngxiǎngdezhǎngchéng ,rènduānxiǎngzàodiǎndiǎnfǎn,dōuluǎnshí 。

shēngdegōngxíngsuízhemǎnqīngdexiāowángérxiāowáng,dànxiǎngdegōngxíngbìngwèisuízhīérxiāowáng。zhídàojīnmendejiàosuǒnéngzhìzàodezhǐnéngshìchéngjīngguòxiǎnggōngxíngdexiǎngtàijiān。

shíhòudegōngxíngzhǐdeshìshénme,bānshénmezuìcáinéngyòngzhèzhǒngxíng

gōngxíngshíjiùshìyānzhīxíng,xiàngmóuzhědeniányòuzisūnzuìtǒngzhìzhěshídōuyǒunéngchùchùgōngxíng 。yánjiū ,zuìchūshègōngxíngdedeshìwèilechéngchùxiēshǒuzhìdenán。zàinánzizuòchūyǒuwéilúndexíngwèishímenhuìbèishì ”,érzifànxiàyǒuwéilúnzhīshìshíhuìbèiyōu”,zhèliǎngzhǒngchù便biàndōushǔgōngxíng。gōngxíngdechéngjièjǐnzhǎnshǒu ,shǔròuxíngzhōngchéngzuìgāode 。bèipànchùgōngxíngshíjǐnyàorěnshòuròushàngdeténgtòng,tóngshíháiyàochéngshòudechǐ,cóngérdàochéngjièxiàoguǒ。

gōngxíngxiānqínshí便biàncúnzài ,dàizhǎnzhìqínhànshígōngxíngbiànyuèbiàn。zhōngzàihàntǒngzhìjiān,xiàngqiān 、zhāngděngcháochén便biàncéngzāoshòuguògōngxíng 。jiùqiānláishuō,zhīsuǒhuìbèichùgōngxíngshìyīnwèicéngzàihànzhīxiǎolíngbīngbàitóujiàngxiōngshíérxiàlìngzhǎnshālíngjiārénshíchūyánwèilíngbiànjiěqiúqíng 。yīnwèideqiúqíng ,hànzànhuǎnleshā。dànshìhòuláihàncháobìngméinéngchénggōngyínghuílíng ,hànyīnzuòshílelíngdepànbiànzhīzuì。

zàiyǒulezhèfānjiélùnzhīhòu,hànjiāngzhīqiánwèichùdelíngjiārénquánchù 。jǐn,yīnmǎnqiāndāngchūwèilíngqiúqíngdedòngérxiǎngyàojiāngchùgōngxíng。chúleqiānzhīwài ,hànháicéngyīnzhāngcéngshòuchǒngxìnwèitàiziérzàiwèitàiziyīnzhīhuò”jǐnzhīhòujiāngchùgōngxíng。yóujiàn,zhǐyàoshùnwángxīn,xiàzhīrén便biànyǒunéngbèichùgōngxíng 。

chúzhīwài ,zàiběiwèishídexíngzhōngduìgōngxíngdeshīxíngguīdìngshìdàoyàozhǎn,zhūtóng,niánshíxiàxíng ”。jiùshìshuō ,xiēmóufǎnzhīréndezisūnruòniányòusuīhuōmiǎnxíng,dànshìquèyàojiēshòugōngxíng。zàizhě,míngcháohuànguānzhōngyǒushǎorénshíyuánxiāndōushì 。shuōzhèng、wāngzhíděngrén便biànjiùshìzhànbàibèizhīhòubèishíshīgōngxíng ,érchéngwèigōngzhōnghuànguān。

司马迁 汉武帝宫刑是什么古代的宫刑是什么司马迁所受宫刑是什么刑法太监是什么时候开始宫刑的司马迁宫刑是什么样的刑法实行宫刑的刀是什么样宫刑是什么意思宫刑是什么时候废除宫刑是什么司马迁为什么受宫刑的原因萨达姆绞刑是什么样的刑法古代的宫刑是什么样的腰斩是什么样的刑法大辟是什么样的刑法司马迁什么时候遭受宫刑司马迁宫刑是什么时候司马迁是什么时候的宫刑后的司马迁是什么样的司马迁什么时候的人司马迁宫刑是什么弓形和拱形是什么形状拱形门是什么形状圆拱形是什么形状拱形的基本特点是什么拱形门是什么风格拱形是什么形状古代的宫刑是什么刑法古代时的宫刑是什么古代宫刑是什么意思?古代的宫刑是什么样的古代太监的宫刑切的是什么司马迁是什么朝代的?司马迁受的宫刑是什么司马迁的宫刑是什么刑司马迁 汉武帝宫刑是什么司马迁被处宫刑是什么刑司马迁宫刑指的是什么意思司马迁所受的宫刑指的是什么样的宫刑是什么时候开始的司马迁什么时候开始写史记司马迁是什么时候的人司马迁什么时候任太史令司马迁是西汉什么时期的人司马迁受的宫刑是什么意思司马迁遭受的宫刑是什么司马迁受宫刑写史记下一句是什么司马迁 汉武帝宫刑是什么司马迁被处宫刑是什么刑司马迁宫刑指的是什么意思拱形是什么形状图片幼儿园拱形门图片方形门改拱形门图片十种肚脐的形状图片古代西汉司马迁的宫刑是什么司马迁宫刑是什么样的刑罚司马迁所受的宫刑是什么样的刑罚?古代的腐刑是什么刑法汉朝腐刑是什么刑法司马迁的腐刑是什么刑法司马迁受的腐刑是什么刑法古代腐刑是什么?汉朝腐刑是什么意思宫刑是什么样的刑法绞刑是什么样的刑法拶刑是什么样的刑法车裂是什么样的刑法腰斩是什么样的刑法大辟是什么样的刑法古代宫刑是什么样的刀是什么样的刀是什么歌绣春刀是什么样的实行什么样的主义古代的宫刑是什么意思?古代太监宫刑除掉的是什么宫刑是什么样的刑法古代宫刑是什么刑法凌迟是什么样的刑法剥皮是什么样的刑法生孩子是什么样的刑罚宫刑是什么样的刑法绞刑是什么样的刑法拶刑是什么样的刑法大辟是什么样的刑法腰斩是什么刑法古代的宫刑是什么刑古代时的宫刑是什么古代的宫刑是什么意思?古代膑刑是什么刑罚古代黥刑是什么刑法古代膑刑是什么刑法骑驴是什么样的刑法凌迟是什么样的刑法剥皮是什么样的刑法宫刑是什么样的刑法拶刑是什么样的刑法腰斩是什么样的刑法大辟是什么刑法朝鲜的地图是什么朝鲜的地图形状朝鲜地图像什么形状台湾的地图是什么形状朝鲜是什么形状的国家中国最早地图是什么形状中国地图原来是什么形状图片俄罗斯的地图形状是什么样的通辽地图是什么形状加拿大的地图是什么形状香港地图像什么形状缅甸地图像什么形状科举制什么时候废除的科举制什么时候被废除的清末新政科举制什么时候创立什么时候废除科举制废除于什么时候为什么废除科举制废除于什么时候正式废除科举制正式废除于什么时候科举制最终被废除在什么时候清朝什么时候废除科举制科举制是清政府在什么时候废除的女孩什么时候发育是正常的什么时候废除科举制度科举是什么时候废除的水滴刑是什么样的刑罚禹刑是什么样的刑法膑刑是什么样的刑法劓刑是什么样的刑法水刑是什么样的刑法髡刑是什么样的刑法斩刑是什么样的刑法猫刑是什么刑法拶刑是什么意思黥刑是什么样的刑法刖刑是什么样的刑法绞刑是什么样的刑法车裂是什么样的刑法印度绞刑是什么样的刑法绞刑是什么样的刑法演员表卡车绞刑是什么样的刑法现在绞刑是什么刑法日本战犯绞刑是什么样的刑法拶刑是什么样的刑法车裂是什么样的刑法腰斩是什么样的刑法大辟是什么样的刑法古代女子穿的怀兜是什么古代女生的怀兜是什么古代时的怀兜是什么古代人怀兜是什么古代怀兜是什么图片古代怀兜是什么衣服古代人怀兜是什么意思古代人的怀兜是什么古代的怀兜是什么东西女子怀兜是什么生命线岛纹是什么形状图片手心岛纹是什么形状图片看手相免费测试扫一扫女人3大苦命手相大岛纹是什么形状图片智慧线岛纹是什么形状图片豪宅纹是什么形状图片星纹是什么形状图片今天的月亮是什么形状图片古时候的宫刑是什么刑法汉代的宫刑是什么刑法古代宫刑指的是什么古代宫刑是一种什么刑法宫刑是什么刑法?于哪朝哪代?司马迁受的宫刑是什么刑法古代宫刑是什么古代墨刑是什么刑法古代黥刑是什么刑法古代情刑是什么刑法古代宫刑是什么意思檀香刑是什么刑法视频檀香刑是什么样的刑法檀香刑小虫子的刑法檀香刑刑法视频檀香刑中的六大刑法檀香刑有哪些刑法檀香刑最残酷的刑法石刑是什么刑法檀香刑是什么刑罚古代情刑是什么刑法板著之刑是什么刑法古代女子宫刑作文古代女子乳名古代女子发饰图片古代女子名字古代女子发型古代女子名字诗意类似拱形的形状有哪些类似拱形的形状图拱形是什么形状图片类似拱形受力特点的形状有什么拱形桥的形状拱形受力特点的形状拱形门形状is曲线的形状类似于类似形状的物体的三视图司马迁为什么遭受宫刑?司马迁一次又一次遭受宫刑司马迁多次遭受宫刑宫刑是什么样的刑法腐刑是一种什么刑法是一种什么样的鞭策楔形是什么形状图片怎么读楔形是什么形状医学楔形是什么形状?楔形是什么形状布偶猫腰椎楔形改变怎么治疗楔形切除术和肺叶切除有什么区别腰椎楔形变是什么意思楔形线夹图片楔形是什么形状给个图矩形是什么形状地球是什么形状的牵牛花是什么形状司马迁受的宫刑是什么司马迁的宫刑是什么刑司马迁为什么被处宫刑是什么意思司马迁所受的宫刑指的是什么样的司马迁受宫刑写史记下一句是什么司马迁受的腐刑是什么意思司马迁宫刑是什么古代的宫刑是什么?古代四大美女是什么星座古代宫刑是什么刑罚?古代西汉司马迁的宫刑是什么古代宫刑是什么刑怎么操作十二星座古代是什么身份古代的宫刑是什么样的古代太监的宫刑切的是什么古代宫刑是什么刑法十月初八是古代什么星座古代女子乳名古代女子的鞋子古代女子发饰图片古代对女子的宫刑有那些古代的宫刑是什么样的古代女子的怀兜是什么古代女子的衣服叫什么司马迁是什么时候的司马迁是什么时候的史学家司马迁是什么时候的学家司马迁是什么时候的太史令司马迁是什么时候的什么家司马迁是什么时候的司马光又是什么时候的司马迁是什么时候的人司马迁是什么时期的人司马迁是什么时期的司马迁是什么时候的朝代的人天蝎座是什么时候司马迁是什么朝代的司马迁遭受的是什么酷刑司马迁的腐刑是什么刑罚司马迁是什么时候的司马迁是什么时期的黥刑是什么意思啊古代的黥刑是什么刑罚黥刑读音是什么意思夜宴黥刑是什么意思古代的字是什么意思古代合阴阳是什么意思司马迁受的宫刑是什么意思司马迁受的宫刑是什么刑法司马迁受宫刑是什么刑司马迁受宫刑是什么时候司马迁遭受的宫刑是什么司马迁受宫刑写史记下一句是什么司马迁 汉武帝宫刑是什么司马迁宫刑指的是什么意思司马迁受的是什么邢司马迁受的是什么酷型司马迁宫刑是什么意思司马迁是什么朝代的人司马迁是什么朝代的文学家司马迁是什么朝代的史学家司马迁是什么朝代的著名什么家司马迁是什么朝代的著名史学家中国历史朝代顺序司马迁的事迹司马迁是什么朝代的司马迁是什么朝代的?司马迁是什么朝代的什么家史记数字经济的基本特点是什么行政许可的基本特点是什么党性的基本特点是什么烟酒店的基本特点是什么乡土社会的基本特点是什么芭蕾舞的四个基本特点是什么什么是传播它的基本特点是什么司马迁遭受宫刑是什么事件司马迁受的宫刑是什么司马迁 汉武帝宫刑是什么宫刑后的司马迁是什么样的司马迁受宫刑写史记下一句是什么司马迁宫刑是什么意思古代的弓的弦是什么做的古代弓线是什么做的古代古筝的弦是什么材料二胡的弦是什么做的琵琶的弦是什么做的小提琴的弦是什么做的拱形结构的优点是什么拱形桥的特点是什么拱形结构是什么意思鸡蛋拱形结构的作用是什么赵州桥的拱形特点是什么拱形结构的受力特点拱形桥结构特点地下拱形结构特点拱形曲式结构特点总线结构的特点是什么冯诺依曼结构的特点是什么榫卯结构的特点是什么拱形结构的特点细胞膜的结构特点是什么女人裹脚什么时候废除的裹脚制度什么时候废除的中国人裹脚什么时候废除的裹脚什么时候结束 谁废除中国什么时候废除裹脚的裹脚什么时候开始什么时候结束中国什么时候废除裹脚制度裹脚什么时候开始的裹小脚什么时候废除投机倒把罪什么时候废除的高考制度什么时候废除的拱形是什么形状图片拱形门是什么形状拱形桥是什么形状拱形是怎样的形状彩虹的形状为什么是拱形类似拱形的形状类似拱形的形状有哪些矩形是什么形状岛纹是什么形状狗咬了是什么形状图片京张铁路是什么形状拱形门是什么风格建筑拱形门是什么装修风格圆拱形门是什么风格拱形的门洞是什么风格拱形门窗是什么风格拱形门是什么意思深海是什么风格trap是什么风格的音乐实木家具是什么风格juq系列是什么风格大本钟是什么风格jk是什么风格衣服两个拱形是什么车标一个拱形一个尖尖是什么车拱形是什么形状拱形的基本特点是什么拱形路面是什么样子拱形门是什么风格拱形是什么形状图片两个菱形是什么车两个大于号是什么车两个回旋镖是什么车两个五角星是什么车两个弧度是什么车宫刑什么时候取消的司马迁遭遇宫刑是什么时候司马迁什么时候被处宫刑司马迁什么时候受宫刑宫刑什么时候被废止科举什么时候废除裹脚什么时候废除的宫刑什么时候出现的宫刑什么时候取消的司马迁遭遇宫刑是什么时候太监是什么时候开始宫刑的司马迁什么时候受宫刑宫刑什么时候废除宫刑什么时候废除的丞相事什么时候废的什么时候废丞相宫刑什么时候取消的司马迁遭遇宫刑是什么时候司马迁是什么时候被宫刑的太监是什么时候开始宫刑的司马迁什么时候受宫刑宫刑什么时候废除宫刑什么时候废除的收容教育什么时候废止的

Tags: 宫刑是什么

文章评论 (暂无评论,156人围观)

icp粤ICP备18090496号
取消
微信二维码
支付宝二维码

目录[+]